zaterdag 16 augustus 2014

De Vogelbescherming ontkent de sterfhuisconstructie van de Oostvaardersplassen ( video's )

Mag het duidelijk zijn beste lezers, ik ben zo boos !  Lees de briefwisselingen en neem even de tijd om het hele artikel te lezen. Bekijk vooral de video's.  Alvast bedankt


Geachte,

Zou u mij willen uitleggen hoe u op de keuze bent gekomen om
http://www.dutchbirdfair.nl/ te organiseren in de Oostvaardersplassen

U gaat volledig voorbij aan de berichten dat de vogelstand in de OVP dramatisch slechter is geworden.

Het aantal soorten broedvogels in de Oostvaardersplassen is sinds 1997 sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Staatsbosbeheer heeft uitgevoerd.

Verbleven er in 1997 nog meer dan 90 soorten broedvogels in het natuurgebied, vorig jaar was dat aantal minder dan 60. Onder meer de nachtegaal, graspieper, boompieper en boomvalk komen niet meer voor in de Oostvaardersplassen.

Volgens Sovon is er een verband tussen het verdwijnen van de soorten en de hoge begrazingsdruk van edelherten, konikpaarden en heckrunderen. Daardoor is sinds 1997 veel vegetatie uit het natuurgebied verdwenen.

Na mijn mening zou u ter plekke actie moeten voeren om de grote grazers getallen te verminderen of beter nog het hele gebied teruggeven aan de natuur

Het kan toch niet zo zijn dat u alle berichten over deze negatieve vogelstand negeert?

Graag uw antwoord op mijn vraag.
Vriendelijke groeten,

Mevrouw van der Ploeg

Antwoord van deze brief is door mij eraf gehaald. Had geen toestemming om het te plaatsen.
 
Beste Vogelbescherming,
 
U werkt mee aan een sterfhuis als natuur. Niet alleen sterven er honderden grote grazers de hongerdood ieder jaar weer,  er komt een dag dat ook alle vogels zijn verdwenen uit het gebied.
'Sterfhuis als Natuur' woorden gebruikt door:  Dr. van Beusekom oud directeur van Staatsbosbeheer SBB


Een woedende Bertus Zuidema voormalig politieagent en inspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ( LID ):


Deze mail is bestemd voor de directeur A.J.M. Wouters en ALLE bestuursleden !!!
 
Geachte directeur en bestuursleden,
 
Als dieren( dus ook vogel) liefhebber maak ik een groot bezwaar van jullie deelname en tegen het houden van de Dutch Bird Fair in de Oostvaardersplassen. Ik zie dit wederom als een soort charme-offensief van Staatsbosbeheer waarin ook jullie worden gevraagd om mee te doen  om één van de ergste misdaden tegen de dierlijkheid door de betrokken zogenaamde deskundigen en beheerders voor de zoveelste maal te verkopen als de normaalste zaak van de wereld. Dat men een dergelijk dierendrama ook zoveel mogelijk naar kinderen toe als normaal wil laten ervaren is helemaal dubieus en eigenlijk misdadig. Ik krijg altijd een beetje jeuk van die mensen die zo blindelings achter dit mislukte experiment aanlopen en wat nog erger is: vaak een mening gaan verkopen die werkelijk nergens op slaat, omdat de realiteit een heel ander beeld laat zien. Ja met dure opnameapparatuur en muziek kun je heel wat manipuleren, doch het leed wordt er echt niet minder om. En als dit onnoemelijke dierenleed en sterfte (ongeveer 15.000 dode dieren tot nu toe)  in al die jaren nu eens tot een mooi dynamisch ecologisch natuurgebied had geleid, dan waren er misschien nog wel mensen die er met moeite nog enig begrip voor konden opbrengen. Echter buiten die zogenaamde deskundigen, hoofdzakelijk hoogleraren in de ecologie en diergeneeskunde (duidelijk belanghebbenden), ziet ieder normaal denkend mens die een beetje verstand van natuur heeft, dat het hele gebied van de Oostvaardersplassen door overbevolking en overbegrazing compleet is gesloopt en dat er van biodiversiteit en een daarbij behorend goed floriserende vogelstand al tijden (jaren) geen sprake meer is. In het beweidbare gedeelte van de OVP is de biodiversiteit  nagenoeg verdwenen en de vogelstand is schrikbarend teruggelopen. Ik zie daar hoofdzakelijk ontbossing en grote vlaktes met onnatuurlijk engels raaigras. Insecten, mollen en muizen zijn er nagenoeg niet meer waardoor vele vogelsoorten het verderop gaan zoeken. Ik begrijp werkelijk niet dat men dit niet (wil) zien en dat men tegen beter weten in stug doorgaat. Van een vogelbescherming mag je toch verwachten dat juist daar mensen werkzaam zijn die deze teloorgang ook waarnemen en i.p.v. het meedoen aan een charme-offensief, heftig in verweer gaan komen. Tenminste dat is het gene wat veel mensen van jullie verwachten en dat jullie niet zoals nagenoeg de hele politiek en media blindelings achter deze groene maffia-idioten aanlopen. Ik mag toch hopen dat ook jullie net zoals veel mensen die wel om dieren geven, ergens nog wel een beetje gevoel hebben mag ik hopen. Neem nou die boswachters van Staatsbosbeheer, die jaarlijks met hun jachtgeweren vele honderden uitgehongerde dieren in een veel te laat stadium naar de eeuwige jachtvelden helpen, zou er niet één moment in hun schoftenbestaan zijn geweest dat zij wroeging of pijn van binnen voelden bij het aanschouwen van een dergelijk onvoorstelbaar door de overheid getolereerd dierendrama. Dat het geweten het even won van hun gewetenloosheid ? Dat zij s'nachts badend van zweet wakker schrokken door de visioenen van uitgehongerde en stervende dieren op een totaal kaalgevreten en compleet vertrapte vlakte ? IJdele hoop denk ik hun kennende. Bij de vogelbescherming verwacht ik meer niveau en ik wil u dan ook vragen om niet aan dit charme-offensief deel te nemen. Door wel deel te nemen zien veel tegenstanders de vogelbescherming als medeplichtig en een instituut die dierenleed in stand houdt, notabene in een gebied waar de doelstellingen van ecologisch natuurbeheer bij lange niet worden gehaald en waardoor de vogelstand enorme schade is aangedaan. Als direct betrokken instantie kun je m.i. daaraan niet meewerken en maak je je volstrekt ongeloofwaardig. Trouwens wat voor een cijfer zou u deze (pruts)ecologen geven ? Een 1 voor de moeite misschien? Ik wil u ook even wijzen op een rapport van de dhr Beusekom, oud directeur van SBB welke u hieronder kunt lezen.
 
In afwachting van een niet standaard antwoord, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
A.F.Zuidema, Haren Groningen

 
 
 
E-mail aan de Vogelbescherming van Stichting Welzijn Grote Grazers

Geachte heer/ mevrouw,
 

De Stichting Welzijn Grote Grazers wil graag de volgende punten onder uw aandacht brengen:
 
-Wij denken dat de teloorgang van een ooit zeer rijk Vogelrichtlijngebied de Vogelbescherming toch moet raken en aan het denken zetten.
Het filmpje “De Nieuwe Wildernix“ van filmmaker Sjoerd Schaper met commentaar van Rob Bijlsma, de bekende roofvogeldeskundige raden wij u zeer aan en het  bekijken meer dan waard.
 

-Het nieuwe beheerplan en de situatie in de OVP staat op het ogenblik op de politieke agenda. De Provincie Flevoland heeft betrokken personen en instanties gevraagd hierover hun zienswijze naar voren te brengen, om dit mee te laten wegen voor de vergadering in september 2014.
                                                                                                                                                                             

-De vereniging “ het Edelhert “ heeft een alternatief beheerplan opgesteld, waar niets mee wordt gedaan.

Ook de KNMvD gaat zich beraden over een vernieuwd standpunt.

In dit licht bezien ligt het toch voor de hand dat Vogelbescherming Nederland hierover ook met een zienswijze naar voren komt.
Dit alles mede gezien de goede banden die men heeft met de OVP, de samenwerking met de Bird Fair en ook met het stakeholdersoverleg.  
-Het kan de Vogelbescherming toch niet onverschillig zijn dat nota bene in een Vogelrichtlijngebied geen voorrang aan de vogelsoorten gegeven wordt? Biomassaliteit verkiezen boven diversiteit??? Liever duizenden ganzen dan futen, dodaars, porseleinhoen, waterral etc., wat in feite het standpunt van de heer Frans Vera in deze is?


-Het experiment met “ de natuur “ heeft al veel te lang geduurd. Het heeft duizenden grote grazers op een gruwelijke manier het leven gekost en dit ooit zo schitterende natuurgebied volledig te gronde gericht.
Bij een onlangs gemaakte rondrit door het droge gebied viel op hoe kaal, saai, eentonig en lelijk dit gebied is geworden. Beplanting van grassen, distels en veel Jacobskruiskruid voert de overhand en overwoekert het gebied. Om het voor de recreanten interessant te houden, wordt nu het Oostvaardersveld opgeknapt. Dit gebied moet dan aan de verwachtingen die men heeft gewekt door de speelfilm “ de Nieuwe Wildernis “ gaan voldoen. Hier worden de aantallen grazers wel beperkt omdat men echt wel weet dat overbegrazing gelijk staat aan vernieling van natuurwaarden c.q. cultuurwaarden.

Nu staat vooral ter discussie de relatie tussen overbegrazing door grote grazers en de achteruitgang van Natura – 2000 betreffende de vogelsoorten. Dit betreft hoofdzakelijk moeras – en watervogels, zodat de invloed van de grote grazers hier niet zo overduidelijk is als in het droge gedeelte. Door een reset van het waterpeil hoopt men in het moeras de vogelstand te herstellen.

Er is echter wel degelijk invloed van de grazers, omdat door begrazing de aantallen ganzen toenemen, waardoor watervogels en weidevogels verdrongen worden. De Edelherten dringen door de honger gedreven steeds verder het moeras in en maken een dicht pad- en  netwerk, wat door de vossen gebruikt wordt en daardoor de broedgelegenheid verstoord wordt.
Ook zijn er Natura – 2000 vogelsoorten, die in het droge deel foerageren, waarvan de prooidieren verdwenen zijn door achteruitgang van de biotoop. Als v.b. de Blauwe Kiekendief, die inmiddels als broedvogel al verdwenen is.

 
-Het verbaast de SWGG dat er zo weinig aandacht besteed wordt aan het verlies van biodiversiteit in het droge, zogenaamde buitenkaadse gebied. Hier is de relatie tussen overbegrazing en achteruitgang evident en wordt dikwijls genoemd in het SOVON rapport. Waarom wordt er veel geld uitgegeven aan het opstellen van een broedvogelrapport, wanneer men de resultaten naast zich neerlegt? Men durft  zelfs dan te beweren, dat het juist de bedoeling was dat het gebied een open karakter zou krijgen?

 
-De SWGG is van mening dat de enige duurzame oplossing het drastisch inperken van de aantallen grote grazers is. Daarna moet deze op de meest humane manier – bij voorkeur via anticonceptie- jaarlijks op een bepaald niveau gehouden worden.
Deze oplossing ligt politiek gevoelig omdat er in de kuddes ingegrepen moet worden en sommige partijen niet de politieke moed hebben dit in te zien. Het gevolg is dat jaar in jaar uit duizenden grote grazers verhongeren en de habitat van veel vogelsoorten vernield wordt. 
-De Stichting Welzijn Grote Grazers hoopt en verwacht dat uw vereniging met een standpunt hierover naar buiten komt.
Vooral nu het slecht gaat met de weidevogels in Nederland is het belangrijk dat we zuinig zijn op de Natuur ( Cultuur ) gebieden en vooral ook op de vogelrichtlijngebieden.


Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.
 

Met vriendelijke groeten,
Yvonne Bierman                                                                                             Erica Hennekes
Voorzitter                                                                                                        Bestuurslid

 
 

 
Wat ging eraan vooraf?

vrijdag 10 mei 2013   
   Foto´s, meer foto´s, en nog meer foto´s.... u zult uw ogen niet geloven!!Mensen dit is wel Nederland hé. Noemen ze dit natuur???? Kom in actie, stuur het bericht door zodat heel Nederland weet wat voor vreselijk dierenleed plaats vind in de "Doodsvaardersplassen" Alvast bedankt!!

http://stophetleed.nl/meer-foto-s.html      link naar veel foto´s en video´s

Aan het woord Leo van Malsen een dierenvriend die opkomt voor het welzijn van de grote grazers en
de biodiversiteit van het gebied waar momenteel niets en dan ook niets meer van over is!


Op 5 april 2013, was ik  Leo Malsen op uitnodiging van Staatsbosbeheer (SBB) op excursie in de Oostvaardersplassen (OVP)
 
Tevens waren hierbij aanwezig:
 
Maarten Frankenhuis (dierenarts, oud dierentuin dierenarts, oud hoogleraar bedrijfspluimveegeneeskunde, oud directeur Artis, natuurgids Oost Afrika en Zuid en Midden Amerika)
Brigitte Geudeke (beschikt over veel literatuur over de OVP)
Marijn Blom (fotograaf)
Nog enkele gasten
 
SBB liet zich vertegenwoordigen door:
Jasper Kuipers
Jan Griekspoor
Hans Breeveld
 
 
Aanleiding van het bezoek was kritiek van onze kant op het beleid van SBB inzake de grote grazers (konikpaarden, heckrunderen en edelherten) in het OVP-gebied. Ieder jaar weer sterven daar vele honderden dieren een ellendige hongerdood. De totale periode waarin de dieren zonder voedsel zitten bedraagt afhankelijk van hoe streng en lang de winter is, 2-4 maanden. Dit jaar betekent dat dus dat de grote grazers nu nog steeds geen voedsel tot hun beschikking hebben, ook al is officieel de winter voorbij. Vervolgens zal het ook nog enige weken duren voordat met name de runderen gras kunnen vinden dat lang genoeg is voor hen om het te kunnen eten. Paarden kunnen korter gras eten.
 
De gemeenschappelijke mening over het gebied op zich is dat het belangrijke natuurwaarden kent, zeker ten opzichte van vogels. Ten opzichte van de grote grazers, geldt dat er sprake is van een onvolledige natuur. Waar vogels weg kunnen vliegen wanneer ze willen, kunnen de grazers niet wegtrekken bij voedselgebrek vanwege hekken of begrenzing door water. De soorten, konikpaard en heckrund, zijn ook nog eens van onnatuurlijke oorsprong omdat het nakomelingen zijn van gedomesticeerde diersoorten, huispaarden en huisrunderen dus. Daarnaast ontbreken natuurlijke predatoren zoals de wolf, die zwakke dieren eerder uit hun lijden zouden verlossen.
 
Hoewel de totale oppervlakte van de OVP 5600 ha bedraagt, slechts ca. 2000 ha is in meer of mindere mate geschikt voor de grote grazers. Hiermee lijkt het gebied boven zijn (natuurlijke) draagkracht te worden belast door het grote aantal grazers 3500-4000.
 
Wat zegt SBB over het beheer: Men past vroeg reactief beheer toe, wat zoveel betekent dat dieren in hun laatste dagen worden afgeschoten als ze kenmerken vertonen waaruit blijkt dat ze binnen enkele dagen zullen sterven. De dieren zijn dan dus zo verzwakt dat ze niet meer kunnen/willen vluchten, zich afzonderen, etc. Tegelijk zegt SBB dat er geen sprake is van lijden en dat lijden niet zichtbaar is bij dieren.
Men hinkt hier dus wel op 2 benen. De grote vraag is: Wanneer begint het lijden van een dier. Hier bestaat geen wetenschappelijk onderbouwd antwoord op. Wel is aangetoond dat herkauwers honger als pijn ervaren. Er is dus sprake van lijden in meer of mindere mate. En wanneer moet je dan als mens daar iets aan gaan doen?
Ondanks dat de dieren worden beperkt in hun migratie door hekken en het in feite daardoor gehouden dieren betreft, het bovendien huispaarden en huiskoeien betreft, spreekt SBB toch van natuur. Bovendien geldt volgens art. 36 van de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren dat ook hier een zorgplicht geldt, een aspect dat SBB ontkent.
 
Welke maatregelen zijn mogelijk?
Bijvoeren in de winter. Door het voer uit te rijden in het gebied zal er geen concurrentiestrijd ontstaan tussen de dieren. Wel zullen er meer dieren de winter doorkomen en zich het jaar erop ook weer voortplanten. Hiermee ontstaat het jaar erop dus een nog groter probleem.
Dieren wegvangen en verplaatsen. Dit geeft veel stress bij zowel het vangen als bij het verplaatsen. Bovendien zullen hierbij wellicht familiebanden worden verstoord. Daarnaast verplaats je het probleem naar een andere gebied waar op termijn het zelfde zal gebeuren. Dan zijn er nog hoge kosten mee gemoeid. Familiebanden worden niet verstoord als een kudde in haar geheel wordt gevangen of gedood.
Vangen van dieren en geboortebeperkende maatregelen treffen. Deze verschillen qua ingreep bij de mannelijke en vrouwelijke dieren. Ook hier zal veel stress ontstaan omdat de dieren gevangen moeten worden en daarna behandeld. Los daarvan zijn er ook weer hoge kosten aan verbonden.
Dieren tussen tijds ophokken zodat ze in de winter wel verzorging kunnen krijgen en dan in het voorjaar weer loslaten. De gevolgen hiervan komen erg overeen met de maatregelen genoemd onder 1.
Gebied vergroten door natuurgebieden aan elkaar te verbinden, zodat migratie mogelijk wordt. Dit geeft weinig stress bij de dieren maar op termijn zal ook dit gebied al snel overbevolkt raken. Op dit moment is het wel een grote wens van SBB.
Vroeg reactief beheer. Dit is wat SBB nu doet. In het kort: Dieren bekijken en op hun gedrag en fysieke kenmerken bepalen of ze lijden of niet. Dit is erg lastig in te schatten. Tegen de tijd dat de dieren zo verzwakt zijn dat ze alsnog worden afgeschoten hebben ze al enige tijd geleden, al wordt dit door SBB ontkend. De kadavers van edelherten blijven achter in het veld, die van konikpaarden en heckrunderen worden vernietigd.
Proactief beheer. Het vroegtijdig beheren van de populatie. Doel is de populatie naar een dusdanig aantal te brengen dat er meer dieren zonder extreme honger en lijden de winter door kunnen komen. De populatie wordt dan dus afgemeten aan de draagkracht van het gebied. Hiermee worden 2 natuurlijke factoren aangevuld die nu ontbreken. Doordat er minder dieren zijn is er minder/geen noodzaak tot migreren. Door het kunstmatig beheer wordt de rol van predatoren nagebootst. SBB zegt hiervan dat dit te grote invloed heeft op familiebanden. De vraag is wat er gebeurt met deze familiebanden als een dier uiteindelijk sterft door de honger. Tonnen vlees dat nu wegrot of wordt vernietigd zouden ten gunste kunnen komen van voedselbanken, dierentuinen, restaurants als streekproduct/scharrelvlees. Bovendien zou het verkochte vlees extra inkomsten betekenen voor SBB dat weer aan natuurbeheer kan worden besteed.
SBB wil voor geen enkele van bovenstaande maatregelen kiezen, met uitzondering van nummer 6.
 
Het gebied lag er vandaag, ondanks redelijk weer, als een oorlogsgebied bij. Op het 5600 ha grote gebied waarvan ca. 3600 ha bestaat uit water is slechts 150 ha beschutting te vinden. Hierop leven zo'n 3500-4000 dieren (!) Ter vergelijk, op de Veluwe geldt 2 edelherten :100 ha (!) Grote open vlakten zonder enige dekking en voedsel waarop konikpaarden en edelherten zichtbaar waren. Van de edelherten waren vele kadavers zichtbaar, die van de konikpaarden waren al opgeruimd. Heckrunderen heb ik niet gezien. De dieren hebben nu in de winter weinig dekking tegen de harde koude wind. Er zijn wel wat wallen aangelegd maar hiervan maken de dieren weinig/geen gebruik. Zijn ze op de verkeerde plaats aangelegd? Je kunt je bij dit beeld afvragen wat er gebeurt als het straks hartje zomer is en de dieren niet kunnen ontsnappen aan de brandende zon. In de natuur zie je dat dieren bij hogere temperaturen graag verkoeling zoeken onder een boom. Hier op de OVP is dat onmogelijk.


Het kaalgevreten landschap, waarin zelfs bomen dood gevreten zijn, laat zien dat het gebied boven zijn draagkracht wordt belast. Welke gevolgen heeft dit voor de biodiversiteit? Als elk blaadje en plantje opgegeten wordt gaat dit op termijn, en wellicht nu al, ten koste van het aantal soorten planten dat daar kan (over)leven. Van deze plantjes zijn weer allerlei insecten afhankelijk zoals solitaire bijen, zweefvliegen etc. Als deze soorten verdwijnen gaat dit experiment dus ten koste van de biodiversiteit. Dat terwijl EU-subsidies ontvangen worden die juist bedoeld zijn om de biodiversiteit te bevorderen. Wat zou er gebeuren als dergelijke uitkomsten bekend worden in Brussel waar men nu wel wat redenen kan gebruiken om minder geld uit te geven, ook daar heerst immers geldtekort. Ik sluit niet uit dat men minder geld krijgt en mogelijk zelfs een deel van de ontvangen subsidie moet terug betalen.
 
Wat zegt de wetgeving: Gehouden dieren, zoals huisdieren en vee e.d. vallen onder de wet dierenwelzijn. Hoewel de konikpaarden en heckrunderen in het gebied zijn uitgezet, dus er niet op eigen kracht zijn gekomen, vallen ze inmiddels volgens de wetgever niet meer onder gehouden dieren. Ze zijn als het ware verwilderd. Toch zegt de raad voor dierenaangelegenheden in haar rapport dat het hier semi gehouden dieren betreft. In de wet dierenwelzijn is de houder verplicht de dieren te verzorgen en daarbij is het verstrekken van voedsel en water natuurlijk van primair belang. Maar ook bij ziekte is er zorgplicht die men uitvoert door met een dier naar een veearts te gaan bijvoorbeeld of het uit zijn lijden te verlossen voordat het teveel gaat lijden.
 
Als deze dieren niet onder de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren vallen omdat het inmiddels ‘wilde dieren’ zijn, vallen ze onder de Flora en Faunawet. Ook deze wet kent zorgplicht aan dieren toe. De mens moet een dier dat noodlijdend is dus helpen en zorg bieden. SBB beperkt deze zorg tot het afschieten van dieren die aan het eind van hun latijn zijn. Er is dus geen sprake van zorg om het lijden te voorkomen.
 
In beide wetten lijkt er dus grond te bestaan waarop het verzuimen van het bieden van (preventieve) zorg strafbaar is. De grote vraag is onder welke wet de dieren vallen. In elk geval vallen de edelherten onder de Flora en Faunawet.
 
Wat is de rol van dierenwelzijnsorganisatie's:

In de maandenlange aanloop naar deze excursie heb ik persoonlijk veel hulp gezocht bij allerlei instanties. De Partij voor de Dieren (PvdD) gaf als antwoord zich niet te bemoeien met de OVP. Later gaf men zelf aan op hun eigen site dat er niks mis was met dierenwelzijn op de OVP. Enkele dagen later, nadat er veel onrust ontstond op het internet, stond er ineens te lezen dat de PvdD het experiment kritisch volgde. Maar uiteindelijk hebben ze nog niks gedaan. Ik belde met de politie om aangifte te doen maar werd doorverwezen naar de dierenpolitie. De dierenpolitie wilde geen aangifte opnemen. Als reden kreeg ik dat de dierenpolitie alleen bedoeld is voor mishandeling en/of verwaarlozing van huisdieren en/of vee. Van de dierenbescherming kreeg ik een vergelijkbare reactie. Vervolgens heb ik nog pogingen gedaan bij IFAW en WSPA. Wel een nette reactie gekregen maar geen daden vanwege te weinig capaciteit ofwel niet actief in Nederland, hoezo de W van wereld dan in je naam opnemen....
 
 
Wat kunnen wij doen?
Alleen maar heel veel aandacht vragen voor dit probleem. Bij de politiek, bij dierenwelzijnsorganisatie's (als ze tenminste echt bestaan) maar ook bij zoveel mogelijk mensen zodat de aandacht op dit onderwerp niet verslapt. Stuurt u het door?
 
Met dank aan:
 
SBB die wetende dat wij zeer kritisch zijn toch ons wilde ontvangen en rondleiden.
www.flantuas.nl , die ons de gelegenheid gunde in hun restaurant op een rustige plek de excursie voor te bereiden.
Maarten Frankenhuis die als autoriteit geldt op het gebied van dierenwelzijns vraagstukken.
Brigitte, die literatuur aanleverde
Marijn Blom, de fotograaf die toch de indrukken vast heeft weten te leggen.
 
En natuurlijk aan allen die daadwerkelijk iets gaan doen met deze mail. Zonder u was dit een zinloze exercitie.
 
Voor wie mee wil doen aan een inhoudelijke discussie: http://www.boerenweg.nl/algemeen/oostvaardersplassen-killingfields-van-de-lage-landen/
 
Voor wie een impressie wil zien van hetgeen wij die dag aantroffen:
 
http://www.youtube.com/watch?v=plJOsn65lVU voor de tablet: http://youtu.be/plJOsn65lVU
 
En nog meer op: http://www.stophetleed.nl/

Sterft cijfers van 2013

Sterfte Maart 2013

8 april 2013

Maandrapportage – Maart 2013 Hoefdieren Oostvaardersplassen
De situatierapportage Oostvaardersplassen is gemaakt door Staatsbosbeheer en verschijnt vanaf 1 december t/m eind april 1 x per maand. Deze rapportage wordt gepubliceerd op de website van Staatsbosbeheer. Hierin wordt per maand (in volle weken) gerapporteerd hoeveel dieren van welke soort er geschoten zijn en hoeveel dieren een natuurlijke dood zijn gestorven. Ook worden conditie score van de gestorven dieren, de omgevingsconditie en eventuele bijzonderheden gerapporteerd. Daarnaast worden er foto’s die in deze maand in het gebied zijn gemaakt gepubliceerd.
Zie de website voor meer informatie over het beheer in de Oostvaardersplassen en de maatregelen die worden getroffen voor de dieren in het gebied

http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Oostvaardersplassen/Feiten%20en%20cijfers.aspx  
Gestorven dieren

Totaaloverzicht gestorven dieren van 1 december 2012 t/m 30 maart 2013:
Van het totaal aantal gestorven dieren is in deze periode het volgende percentage geschoten: 89% Sterfte afgelopen maand:

Sterfte Afgelopen maand:

Soort Geschoten -Natuurlijke dood -Totaal
Heckrund   54                 16                 70                   
konik          94                  23                 117
Herten        333                36                 369  
   
Sterfte tot 30 maart 2013

Soort Geschoten-Natuurlijke dood- Totaal
Heckrund     64                 22                86
hert              941                92                1033
konik           205                38                 243

 http://www.thepetitionsite.com/803/174/110/laat-de-opgesloten-dieren-in-de-oostvaardersplassen-niet-verhongeren/
De petitie

Voor veel meer informatie: www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl

 
Met dank aan : Leo van Malsen, Bertus Zuidema en Yvonne Bierman oprichter van Stichting Welzijn Grote Grazers www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl 
  
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten