dinsdag 3 maart 2015

De KNMvD verzet zich tegen het beleid van Staatsbosbeheer omtrent het verhongeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen

 Bij deze mijn excuses. Velen van u waren zo vriendelijk om mij te mailen dat  het niet 'het' KNMvD is maar 'de' KNMvD  Daarvoor mijn dank
Veel meer informatie over dit onderwerp op :
 
 http://youtu.be/FWvFAGWwmeg    Video de wildernix

In de aanloop naar politieke besluitvorming over de toekomst van de grote grazers in de Oostvaardersplassen dringt de KNMvD, beroepsvereniging van dierenartsen, aan op een herziening van het gevoerde beheer.


Teken alstublieft de petitie op www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl  er moet een eind komen aan deze ellende

 
De officiële evaluatie van de door toenmalige staatsecretaris Bleker ingestelde Beheersadviescommissie is nog niet openbaar; toch kan nu al worden vastgesteld dat Staatsbosbeheer er niet in is geslaagd alle aanbevelingen te implementeren die in 2010 door de internationale commissie van experts zijn opgesteld. Daarmee voldoet Staatsbosbeheer niet aan een volgens de deskundigen noodzakelijke voorwaarde voor een verantwoord beheer van de populatie Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten in de Oostvaardersplassen.

De KNMvD is van mening dat de doelstelling van de Oostvaardersplassen niet opweegt tegen het onnodig lijden van individuele grote grazers door verhongering. Voorzitter Dirk Willink: “Het lijden van grote grazers is niet aanvaardbaar. Er zijn wat ons betreft geen zwaarwegende mensgerichte belangen die rechtvaardigen dat er niet wordt ingegrepen om het lijden van deze grote grazers in strenge winters te voorkomen. Er is dan te weinig voedsel voor de aanwezige dieren en migratie naar andere gebieden is helaas niet mogelijk. De KNMvD vindt daarom dat het natuurvolgend beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen opnieuw moet worden herzien.”

Het is daarbij de vraag of verdergaande aantalsregulatie via proactief afschot niet noodzakelijk is om het welzijn van de grote grazers te waarborgen. Het structureel verminderen van de hoeveelheid grote grazers zal, op de langere termijn, waarschijnlijk ook de biodiversiteit van het gebied bevorderen. Het verdient de aanbeveling om te overwegen de Heckrunderen volledig uit het gebied te verwijderen omdat zij zich wat betreft hun graasgedrag het minst kunnen aanpassen aan de omstandigheden van het gebied.

Toekomstig beheer

Een goed uitgevoerd vroeg reactief afschotbeleid kan in beginsel de dieren onnodig lijden besparen. In de praktijk blijkt echter dat Staatsbosbeheer er niet in slaagt te voldoen aan de voorwaarden die door internationale deskundigen zijn gesteld voor verantwoord beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het vlees van de proactief afgeschoten dieren zou wellicht bestemd kunnen worden voor humane consumptie of gebruik in dierentuinen. Naast afschot kunnen ook andere beheermaatregelen ingezet worden zoals herplaatsing van dieren naar andere natuurgebieden waar er vraag naar is. Het is vooral voor de Heckrunderen van belang dat er op korte termijn betere beschutting en schuilmogelijkheden worden gecreëerd binnen de grenzen van het huidige gebied.

Klik hier voor het nieuwe standpunt Oostvaardersplassen KNMvD

3 opmerkingen:

 1. In beginsel een goed stuk van de dierenartsen (KNMvD), zij het een beetje laat.

  Het lijkt erop dat de dokters nu een afschot voorstellen op ongekend grote schaal, een massaslachting.

  En ook daarna zal er jaarlijks afschot blijven plaatsvinden.

  De vraag is of we daar veel mee opschieten. Is er niet een humanere oplossing denkbaar?  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Natuurlijk is er een betere oplossing. De genoemde 3500 dieren die wel mogen grazen in de OVP ipv de nu 5000 dieren is nog veel te veel. De verkoop van het vlees van de dieren is niet uitvoerbaar omdat de grazers geen oormerk hebben aangezien ze worden beschouwd als 'wilde dieren'
   Eerst moet hun leefgebied worden vergroot. Dat was ooit de bedoeling maar is stop gezet door gebrek aan geld hiervoor. Migratie dus. Ik blijf hameren op geboorte beperking. Als het in de Donau Delta kan, kan het hier ook. Binnenkort komt er wat gras boven maar dit wordt in een week weggemaaid door grote groepen ganzen. Daardoor krijgen de dieren weer geen eten. De biodiversiteit van het gebied is over de jaren steeds verslechterd. De vogelstand is gedaald. Het ICMO heeft SBB gewaarschuwd dat de beloofde beschutting voor de grazers er nog steeds niet is. Aangezien alle bomen zijn verdwenen door kaalvrat Is er geen beschutting meer voor de dieren. Doordat de grazers geen natuurlijke vijanden hebben op een paar vosjes na, zal het beheren van de grazers altijd met een geweerschot gebeuren. Op een paar dieren na die al vanzelf zijn gestorven aan de hongerdood.

   Verwijderen
  2. Vraag is voor mij of we niet beter helemaal met het project moeten kappen.
   Vrouwelijke dieren onvruchtbaar maken en/of scheiden van de mannetjes.

   Verwijderen