Dierencoalitie

 
Dit is vreselijk. Varkens zijn zeer intelligente dieren en niet bedoelt om tussen ijzeren stangen te zetten  ( foto van Compasion in World Farming  CIWF ) www.ciwf.nl  

Organisaties

KIESWIJZER
 
http://www.dierencoalitie.nl/    Welke partij kiest u bij de Europese verkiezingen? Kieswijzer

Deze organisaties werken samen en hebben de kieswijze opgesteld

Dierencoalitie

 
De konijnenbontindustrie

De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON) is een samenwerkingsverband van 19 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond de half miljoen leden/ donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.\
 
De verwerpelijke nertsenfokkerijen
 
De Dierencoalitie is in 2006 opgericht naar aanleiding van het voornemen van de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) te vervangen voor een nieuwe Wet dieren. De Dierencoalitie was zeer onaangenaam verrast met dit voornemen voor een nieuwe Wet dieren, waarin niet de bescherming, maar de productie en het gebruik van dieren centraal staan. In de optiek van de Dierencoalitie hoort een beschaafde natie een zelfstandige dierenbeschermingswet te hebben die de dieren effectief beschermt tegen commerciële exploitatie, willekeur, onverschilligheid en agressie van mensen. Dit geldt zeker voor een land als Nederland waar zeer grote aantallen dieren worden gehouden.
 
\
Overproductie zorgt voor zieke zwakke dieren.
 
Als positieve bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe dierenbeschermingswetgeving heeft de Dierencoalitie in 2008 een Algemene dierenbeschermingswet opgesteld die een deugdelijk kader biedt om het omgaan met dieren op een moreel verantwoorde wijze te reguleren, uitgaande van algemeen aanvaarde noties en concepten. Ze is op dit moment samen met andere organisaties ook betrokken bij de discussie over het wetsvoorstel Wet natuur.
 
Naast een actieve rol in wetgevingsprocessen die op dieren betrekking hebben, onderneemt de Dierencoalitie ook geregeld actie op andere aan dieren gerelateerde thema’s zoals megastallen, nertsenfokverbod, faunabeleid en transport van dieren